Az AranDent adatvédelmi tájékoztatója

Az AranDent Kft. (székhely: 2049 Diósd, Ágnes u. 12., cégjegyzékszám: 13-09-115534, adószám: 14070848-2-13, telefonszám: 70/347-6679, e-mail: info@arandent.hu, önállóan képviseli: Dr. Ilyés Zsolt ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a info@arandent.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.
Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat mellékleteiben találhatók.
Egyszeri információkérés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább cél megvalósulásáig
vagy
elévülési időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd alább törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig  elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek
Időpontegyeztetés/Bejelentkezés a rendelőbe
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet. Lásd alább ha annak van egészségügyi adat vonatkozása, akkor a vonatkozó határideig, egyébként 5 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik  érintettek
Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), jogszabály alapján kötelező vagy önkéntes hozzájárulás : Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban Lásd alább egészségügyi adat legalább 30 év, a zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év
bizonylat alátámasztására: 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), jogszabály alapján kötelező vagy önkéntes hozzájárulás : Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban Lásd alább egészségügyi adat legalább 30 év, a zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év
bizonylat alátámasztására: 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodáson alapul Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni Lásd alább. Lásd alább. Elektronikusan manuálisan Érintettek, sales osztály
Érintett beleegyezésével az érintettről – például a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön Lásd alább. Érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Reklamációkezelés/panaszkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja Lásd alább. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek, ritkán Partnerek
Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára Lásd alább. elévülésig vagy törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Kamerarendszer üzemeltetés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb. az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik Lásd alább 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap), különleges esetben 30 nap elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek
Hírlevél küldése
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd alább Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
küldés elektronikusan, automatizáltan
leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Érintettek
Közösségi oldalakon történő marketing
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.comközösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek
Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Jelentkezés, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd alább. 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Saját Munkatársak adatainak kezelése
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése Jogszabályokat, jogos érdeket, megállapodást, önkéntes hozzájárulást lásd alább. Munkatársak Lásd alább. Lásd alább. Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése jogszabály vagy Adatkezelő jogos érdeke Munkatársak Lásd alább. Lásd alább. Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél Önkéntes hozzájárulás Munkatársak Lásd alább. Érintett kérésére törlésig  Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Saját Munkatársak adatainak kezelése, egészségügyi adat kezelése: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat kezelése
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban jogi kötelezettség teljesítése Munkatársak Lásd alább. felülvizsgálat szerinti dokumentum benyújtásáig, valamint az adókedvezmények ellenőrizhetőségének elévüléséig tart Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek
Adatközlés (harmadik személy felé)
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás teljesítése hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd alább. cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek