Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogászati szolgáltatás ellátására

A Szolgáltató: ARAN DENT Kft. (1111. Budapest, Bartók Béla út 32. 1 / 1, Adószám: 14070848-2-13; Cégjegyzék szám: 13-09-115534) a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A Megrendelő: a szerződést kötő páciens, továbbiakban együttesen a felek.

Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.


1. A Szerződés feltételei:

1.1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, és tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Beleegyező nyilatkozatok, Anamnézis lap és Kezelőlap (a továbbiakban együttesen: Szerződés) határozza meg.

1.2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai -és egyéb anyagokat illetve humán erőforrást.

1.3. A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő -az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően- az Anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel, a kezelést megkezdi. Az Anamnézis lap aláírása a nyilvános árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

1.4. A Szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

1.5. Megrendelő -a szerződéstől eltérő- egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.
 

2. A szolgáltatás ellenértéke:

2.1. Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.

2.2. A Szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az Szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

2.3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.

2.4. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.

2.5. A Szerződés alapján megállapított árajánlat szerint díj - és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj -, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az Szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

2.6. Megrendelő az egyes kezelés befejezésekor a Kezelőlapon megtekinti a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

3. A kezelések megkezdése:

3.1. Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha Megrendelő rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

3.2. Az első konzultáció és a Kezelési terv készítése díjmentes.

3.3. Megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására.

4. Jogok és kötelezettségek:

4.1. A kezelések során a Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

4.2. Szolgáltató fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

4.3. Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000.- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni.
 

5. Fizetési feltételek:

5.1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya stb.) és annak határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

5.2. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

6. Adatvédelem, tájékoztatás:

 6.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

6.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

6.3. Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri vagy jogi hatóságnak jogosult bemutatni.

6.4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

6.5. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

6.6. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni.

7. A Szerződés időtartama:

 7.1. Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

8. Garancia:

 8.1. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását az ARAN DENT Kft. végzi.

8.2. Jótállási feltételek:

8.2.1. A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden évben, illetve kötelezőszerűen meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon Követnie kell az ajánlott gondozási programot.

8.2.2. A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.

8.2.3. A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.

8.2.4. A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

8.2.5. A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

8.2.6. Minden számla kiegyenlítésre került.

8.3. Az ARAN DENT Kft. a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban:

8.3.1. Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 2 év, préskerámia 2 év, cirkónium 2 év.

8.3.2. Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.

8.3.3. Implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemire): 2 év.

8.3.4. Fogtömésnél: 6 hónap garanciát vállal.

8.4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

8.5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

8.5.1. A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

8.5.2. Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

8.5.3. A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

8.5.4. A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

8.5.5. Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.

8.5.6. A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

8.5.7. A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.

8.5.8. Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

8.5.9. Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

8.6. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

8.6.1. A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.

8.6.2. A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.

8.6.3. A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.

8.6.4. A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).

8.6.5. Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.

8.6.6. Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

9. Reklamáció:

 9.1. Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1111. Budapest, Bartók Béla út 32. 1/1. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a +36 70 347 6679-es telefonszámon.

9.2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

9.3. Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

10. Egyéb rendelkezések:

 10.1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.

10.2. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

10.3. Az ÁSZF és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 41.§-a alapján kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – megyei bíróság hatáskörébe tartozó per esetén – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2013. 01.01. 


Arandent Online időpontfoglalás